Administration - College

Aakash Pokharel

Aakash Pokharel

Academic Chief (GCE A-level)

Ravi Bhandari

Ravi Bhandari

Academic Chief (Plus 2)

Bikash Gautam

Bikash Gautam

Finance Manager

Manish Chaudhary

Manish Chaudhary

Coordinator (A-Level)

Shristi Shakya

Shristi Shakya

Public Relation Officer

Pramod Karki

Pramod Karki

Examination Controller

Minita Joshi

Minita Joshi

Account Officer

Milan KC

Milan KC

IT Officer

Roshan Rai

Roshan Rai

Boys' Hostel Incharge

Janaki Parajuli

Janaki Parajuli

Librarian

Reshma Shahi Thakuri

Reshma Shahi Thakuri

Front Desk Officer

Shyam Nepal

Shyam Nepal

Field Supervisor

Dhiv Budhathoki

Dhiv Budhathoki

Driver

Administration - School

Pranai Moktan

Pranai Moktan

School Administration

Rahul Kumar Shakya

Rahul Kumar Shakya

Academic Head

Bishal Chhetri

Bishal Chhetri

ECA Coordinator

Rajan Neupane

Rajan Neupane

Games/Sports Incharge

Sunil Sapkota

Sunil Sapkota

Transportation Incharge

Dal Bahadur Thapa

Dal Bahadur Thapa

Senior Supervisor

Ashmita Maharjan

Ashmita Maharjan

Public Relation Officer

Manju Jha

Manju Jha

Librarian

Alina Rajbhandari

Alina Rajbhandari

Infirmary

Purna Maharjan

Purna Maharjan

I.T. Officer

Ratish Kumar Chaudhary

Ratish Kumar Chaudhary

Supervisor

Sita KC

Sita KC

Logistic & Procurement Officer

Sameer Karki

Sameer Karki

Transportation Incharge

Sarita Maharjan

Sarita Maharjan

Account Assistance

Sujita Basnet

Sujita Basnet

Nurse

Santoshi Dahal

Santoshi Dahal

Logistic

Ratna Rai

Ratna Rai

Hostel Warden

Roshan Rai

Roshan Rai

Hostel Warden